BEYŞEHİR SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFINDAN
TAŞINIRMAL SATIŞ İLANI
 
 
SATIŞA ÇIKARILAN MENKUL MALIN:
 
Niteliği                                           :  Kamyonet (Kapalı Kasalı).
Plaka No                                        :  Plakalı
Şase No                                         :  MMCJNKA40CD918484
Motor No                                        :  4D56UCDM7377
Modeli                                            : 2012
Markası                                           : MITSUBISHI L200
Cinsi                                               :  Kamyonet (Kapalı Kasalı).
Net Ağırlığı                                      : 1.900,00 Kg.
İstiap Haddi                                     : 2.800,00 Kg/ 5 Kişi
Rengi                                              : Gri Yıldız
Yakıt                                               :  Dizel
Bulunduğu Yer                                 :  Beyşehir Hükümet Konağı Bahçesi
 
Not: Araç servis bakımlı olup, kasa plastik havuzlu ve camlı fiber kaplıdır. Aracın üzerinde yeni kışlık 4 adet lastik bulunmaktadır.
 
İHALE BİLGİLERİ      
                                  
İhalede Uygulanacak  Usul              : 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü
Muhammen Bedeli                         : 41.000,00-TL (KırkbirbinTürkLirası)
İhale tarihi, saati                           : 06 Şubat 2018, Salı Saat: 10:00
İhale yeri                                      : Beyşehir Kaymakamlığı, Toplantı Salonu
Geçici Teminat Miktarı                    : 1.230,00 TL
 
Şartname ve Ekleri   : Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Beyşehir Sosyal Yardımlaşma Ve dayanışma Vakfında bedelsiz olarak görülebilir.
1- Yukarıda özellikleri belirtilen taşınır malın belirtilen tarih ve saatte 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile Beyşehir Kaymakamlığı Toplantı Odasında ihalesi yapılacaktır.
2- 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satışı yapılacak olan kapalı kasa kamyonetin ihalesine katılacak isteklilerin:
                a)Geçici teminat makbuzu veya süresiz banka teminat mektubu (banka teyit yazısı ile birlikte),
                b)Nüfus cüzdanı örneği (T.C. Kimlik Numarası belirtilmiş),
                c)Gerçek ve Tüzel kişilerde adres beyanı (Mernis veri tabanında yer alan T.C. kimlik numarası ile ilişkilendirilmiş bulunan Kimlik Paylaşım Sisteminde (KPS) kayıtlı olan adresi olmalıdır,
                d)Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
                e)İhaleye vekaleten gireceklerin nüfus kayıt örneği ve noter tasdikli vekaletname örneğini ibraz etmeleri,
                f)Tüzel kişi adına ihaleye girilmesi halinde; 2018 yılı içinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odasından veya ilgili diğer kurumlardan sicile kayıtlı olduğuna dair belge, noterce onaylı imza sirküleri, noter tasdikli yetki belgesi, müşterek isteklilerde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (Ortaklık sözleşmesi, imza sirküleri) ile birlikte ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
3- Satış şartnamesi mesai saatleri içerisinde Beyşehir Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfına müracaatla bedelsiz olarak görülebilir.
4- Satış bedeli süresi içerisinde yatırılmadığı taktirde geçici teminat vakfa bağış kaydedilir.
5- Yapılacak satış bedelleri üzerinden K.D.V. ve diğer vergi, resim ve harçlar tahsil edilecektir.
6- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
7- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
8- Daha fazla bilgi için Beyşehir  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (Tel:332 512 4207) başvuru yapılabilir.
 
İlan Olunur.